Regulamin firmy KrakVille Tours

'1. Dokonując zakupu poprzez stronę internetową lub w biurze, akceptujesz poniższy regulamin.

2.Klient powinien pojawić się na miejscu zbiórki co najmniej 15 minut przed czasem odjazdu. W przypadku przybycia później, KrakVille Tours nie zobowiązuję się do poczynienia starań, aby uczestnik mógł wciąż dołączyć do wycieczki.

3.Zakupiony bilet musi posiadać dołączony przy zakupie paragon, który jest dowodem dokonania płatności.

4.Do zakupu biletu ze zniżką studencką wymagana jest ważna legitymacja studencka osoby mającej mniej niż 26 lat. Dokument należy mieć ze sobą podczas zakupu biletu oraz w trakcie wycieczki.

5.Identyfikator „KrakVille Tours” w formie naklejki powinien znajdować się w widocznym miejscu przez cały czas trwania wycieczki.

'6. Udział dzieci poniżej 4. roku życia w wycieczce wymaga zgłoszenia do Organizatora i poniesienia kosztu transportu w wysokości przez niego ustalonej.

7.Dokonanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji takich jak anulacja biletu bądź zmiana daty lub/i godziny wycieczki jest możliwe nie później niż 12 godzin przed wyjazdem (ten punkt nie ma zastosowania do wycieczki "Auschwitz-Birkenau Guided Tour from Krakow"). Zasady rezygnacji z wycieczki do Auschwitz oraz zmiany daty wycieczki są dostępne tutaj.

8.Na pokładzie pojazdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania gorących napoi, jedzenia, alkoholu oraz palenia papierosów lub e-papierosów. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających nie mogą uczestniczyć w wycieczce.

9.Wszelkie szkody w pojazdach powstałe z winy klienta podlegają rekompensacie finansowej z jego strony na podstawie wystawionej faktury.

10.Czas trwania wycieczki jest przybliżony i zależy od ilości osób odwiedzających muzeum oraz warunków na drodze.

11.Za utrudnienia w zwiedzaniu wynikające z winy muzeum, KrakVille Tours nie ponosi odpowiedzialności.

12.Po zakończonej wycieczce klient jest zobowiązany zabrać wszystkie swoje rzeczy oraz pozostawić opuszczane miejsce w czystości. KrakVille Tours nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w autobusie.

Terms and Conditions of KrakVille Tours

'1. By making a purchase via our website or in the office, you accept our Terms and Conditions.

2.The customer should show up on the meeting point at least 15 minutes before departure time. If a participant is late for the meeting, KrakVille Tours is not obligated to make efforts so he or she can still join the tour.

3.The ticket which a customer has bought must have a receipt attached and it is a confirmation of payment.

4.A person can buy a ticket with a student discount only when in possession of a student ID and a document confirming the age of under 26 years old. A customer is obligated to have a student ID when purchasing the ticket and during the tour.

5.The sticker of „KrakVille Tours” should be in a visible place during the entire tour.

'6. Participation of a minor under 4 years old must be reported to KrakVille Tours and paid for transportation service.

7.Making any changes to the order such as changing date or/and time of the tour or ticket cancellation is possible only minimum 12 hours before the tour. After that time neither a refund nor postponing the tour will be possible ( this does NOT apply to the tour "Auschwitz-Birkenau Guided Tour from Krakow".) The Auschwitz Birkenau tour cancellation policy available here.

8.It is forbidden to eat fast food, drink hot drinks, alcohol, smoke cigarets and e-cigarets on the bus.

9.Any damages in the bus caused by the customer are subject to financial compensation based on the invoice issued.

10.The duration of the tour is approximate and depends on number of people visiting the museum and conditions on the road.

11.KrakVille Tours is not responsible for any difficulties in sightseeing caused by the Museum.

12.After the tour, customer is obligated to take all his/her belongings and leave his/her seat clean. 
KrakVille Tours is not responsible for things left on the bus.

INFORMATION OBLIGATIONS

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

1.DATA CONTROLLER

F.U.H. J.P. KRAKVILLE Piotr Błachut Mikołajska 8/7 30-027 Kraków

2.CONTACT DETAILS

In matter related to personal data, you can contact us:

By calling 0048 607 750 901,

By sending us an e-mail on piotr@krakville.com,

By sending us a letter on our address: MIKOŁAJSKA 8/7 30-027 KRAKÓW, POLAND

3.PROCESSING PURPOSES

Order fulfillment and pursuing claims related to them according to General Data Protection Regulation,

Answers to questions regarding products and services

4.DATA SOURCE

Providing data is voluntary, however necessary to carry out inquires and orders. The consent to data processing for each processing purpose can be withdrawn at any time.

5.RECIPENT OF THE DATA

Your personal data are not shared with any other subject or passed to other countries.

6.THE PERIOD OF DATA STORAGE

Your personal data is stored until the consent is withdrawn and for the time needed to complete the claims.

7.AUTOMATED DECISION-MAKING

We do not make automated decisions based on your personal data.

8.RIGHTS RELATED TO PERSONAL DATA PROCESSING

The right to withdraw a consent to processing your personal data

The right to demand access to your personal data

The right to demand rectification of your personal data

The right to demand removal of your personal data

The right to demand processing restrictions

The right to transfer your personal data

8.THE RIGHT TO LODGE A COMPLAINT

You have the right to lodge a complaint to a supervisor authority - President of Personal Data Protection.

Contact us!